The training schedule

Monday Thursday
19.00-20.30 Wushu 19.00-20.30 Wushu
20.30-21.00 Taijiquan 20.30-21.00 Taijiquan
Tuesday Friday
19.00-20.30 Wushu 19.00-20.30 Wushu
20.30-21.00 Jianshu 20.30-21.00 Taijiquan
Wednesday Saturday
19.00-20.30 ADS On demand
20.30-21.00 Qigong