Jianshu (劍 術)


Jianshu (or Jian Shu) is a Wushu taolu (or form) where the participant uses a Jian (straight sword) as the main element of the routine.